เกษตร-เทคโนโลยี » สภาอาชีพเกษตรกรฯ ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อขอให้ช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ. ลำไย และแก้ปัญหาเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทั้งระบบโดยเร็ว

สภาอาชีพเกษตรกรฯ ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อขอให้ช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ. ลำไย และแก้ปัญหาเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทั้งระบบโดยเร็ว

5 กันยายน 2022
159   0

สภาอาชีพเกษตรกรฯ ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อขอให้ช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ. ลำไย และแก้ปัญหาเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทั้งระบบโดยเร็ว

วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ที่ทำการพรรคเศรษฐกิจไทย อาคารปานศรี ถ.รัชดาภิเษก

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ได้รับหนังสือจาก นายมานพ จินะนา ประธานสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) พร้อมคณะกว่า 170 คน โดยการประสานงานของ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มาเข้าพบ และขอให้ช่วยเร่งรัดพิจารณาเสนอ(ร่าง) พ.ร.บ. ลำไย ที่ได้นำเสนอแก่สภาผู้แทนราษฎร ไว้แล้ว และข้อเสนอเชิงนโยบายแก้ปัญหาลำไยทั้งระบบ

โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยสภาอาชีพเกษตรกร(สอก.) ได้ประชุมผู้นำเกษตรกรร่วมกันเรื่องของลำไย ทั้ง 33 จังหวัดทั่วประเทศ ในปัญหาและอุปสรรค ในกระบวนการผลิตลำไยคุณภาพ ตลอดถึงการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกลำไยโดยตรง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจทั้งระดับล่าง และระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวสวนลำไยในด้านการผลิตและจำหน่าย

ทั้งนี้ มติที่ประชุมสมควรจัดระบบควบคุมการผลิตและจำหน่าย ตลอดถึงผลิตภัณฑ์จากลำไย โดยให้ชาวสวนลำไยและเจ้าของโรงงานผู้รับซื้อและแปรรูป ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เข้ามาร่วมมือกับทางราชการตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงการจัดสรรเงินรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ระหว่างชาวสวนลำไยโรงงานผู้รับซื้อลำไยและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้อุตสาหกรรมลำไยเติบโตโดยมีเสถียรภาพ และเกิดความเป็นธรรมแก่ชาวสวนลำไย โรงงานผู้รับซื้อลำไย และประชาชนผู้บริโภค ดังนั้น สภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) จึงนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ลำไย และข้อเสนอเชิงนโยบายแก้ปัญหาลำไยทั้งระบบต่อหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อพิจารณาให้เป็นนโยบายพรรค และสนับสนุนเป็นกฎหมาย พ.ร.บ.ลำไย เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ปลูกลำไยทั่วประเทศต่อไป

ด้าน ร้อยเอก ธรรมนัสฯ กล่าวว่า ตนยินดีที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะเร่งนำข้อเรียกร้องของสภาอาชีพเกษตรกร เพื่อนำหารือในคณะกรรมการบริหารของพรรค ในการพิจารณาประสานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งเรื่องการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และผลักดันร่างพรบ.ลำไย ให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

#ลำไย #พรรคเศรษฐกิจไทย #สภาอาชีพเกษตรกร #ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า