เกษตร-เทคโนโลยี » ครั้งแรกในประเทศไทยที่เด็กไทยจะได้พูดคุยกับมนุษย์อวกาศโดยตรง ‘หว่านเมล็ดแห่งฝัน สังสรรค์กับมนุษย์อวกาศ’ (Gathering in talk with Taikonauts, Sowing space dreams)

ครั้งแรกในประเทศไทยที่เด็กไทยจะได้พูดคุยกับมนุษย์อวกาศโดยตรง ‘หว่านเมล็ดแห่งฝัน สังสรรค์กับมนุษย์อวกาศ’ (Gathering in talk with Taikonauts, Sowing space dreams)

1 พฤศจิกายน 2022
266   0

ครั้งแรกในประเทศไทยที่เด็กไทยจะได้พูดคุยกับมนุษย์อวกาศโดยตรง ‘หว่านเมล็ดแห่งฝัน สังสรรค์กับมนุษย์อวกาศ’ (Gathering in talk with Taikonauts, Sowing space dreams)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น.จนถึง 15:30 น. ที่ห้องนวัตกรรมและท้องฟ้จำลอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม “หว่านเมล็ดแห่งฝัน สังสรรค์กับมนุษย์อวกาศ” (Gathering in talk with Taikonauts, Sowing space dreams) จะเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากยานอวกาศ “เสินโจว14” มายังห้องนวัตกรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้ากรุงเทพมหานคร)

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์การพูดคุยและชักถามปัญหาต่างๆกับมนุษย์อวกาศที่ปฏิบัติภารกิจอยู่บนยานอวกาศโตยตรง

ทั้งนี้จะมีเยาวชนจากประเทศใน
กลุ่มอาเซียนอีก 9 ประเทศรับสัญญาณและร่วมกิจกรรมนี้พร้อมกันในประเทศของตนเอง

เนื่องด้วยปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์อวกาศมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การพัฒนานี้ในทางตรงทำให้มนุษย์ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดต่างๆในอดีต ผู้คนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโลกได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์กว่าแต่ก่อนอันเป็นพื้นฐานทำให้เกิดการต่อยอดจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มนุษย์นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อความสะดวกแม่นยำในการขนส่ง การเดินทางและการไช้ประโยชน์ในการเตือนภัย

เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติจากธรรมชาติได้ทันท่วงที ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานให้นักวิทยาศาสตร์ใด้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งบนโลก ระบบสุริยะ และจักรวาลของเรา ส่งผลให้เกิดการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวภาคของโลก ในทางอ้อม

การพัฒนาวิทยาศาสตร์อวกาศทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดอันจะนำไปสู่การเกิดภาวะสงครามซึ่งเป็นหายนะของมนุษยชาติบนโลกใบนี้

จีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์อวกาศอย่างจริงจัง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ทุ่มเททั้งความมุ่งมั่นและงบประมาณมหาศาลในการดำเนินโครงการด้านอวกาศ เช่น ภารกิจเดินทางไปทั้งดวงจันทร์และดวงอังคาร โครงการการบินอวกาศพร้อมมนุษย์ โครงการดาวเทียมนำร่องเปียโต่ว การปล่อยจรวดที่มีแรงยกตัวสูง และวิศวกรรมระบบการบินอวกาศของจีน ฯลฯ ไม่เพียงสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร แต่จีนยังมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานีอวกาศเป็นของตนเองในชื่อ “สถานีอวกาศเทียนกง” ที่แปลว่า “พระราชวังบนสรวงสวรรค์” โดยวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างสถานีอวกาศแห่งใหม่ครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การก่อสร้างและการควบคุมเครื่องมือขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในอวกาศ รวมถึงทดลองและพัฒนาความรู้ใหม่ๆบนอวกาศได้อย่างเต็มที่ เช่น การปลูกพืชบนอวกาศ การปรับตัว


และใช้ชีวิตประจำวันในอวกาศเป็นเวลานาน ตลอดจนเพิ่มพูนเทคโนโลยีและประสบการณ์ให้กับการสำรวจหัวงอวกาศลึก(Deep Space) ของจีนในอนาคต นอกจากนี้ จีนยังคาดการณ์ว่าสถานีอวกาศแห่งนี้จะสร้างประโยชน์แก่การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรอวกาศอย่างสันติผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยโครงการสถานีอวกาศใหม่แห่งนี้ จีนระบุว่าพร้อม
เปิดรับความร่วมมือจากต่างชาติ ซึ่งหมายถึงการรับหน้าที่เป็นเจ้าบ้านทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และในระยะยาวอาจมีการเปิดให้นักบินอวกาศชาติอื่นเดินทางเยือนสถานีอวกาศของจีนด้วย

กิจกรรม “หว่านเมล็ดแห่งฝัน สังสรรค์กับมนุษย์อวกาศ” (Gathering in talk with Taikonauts, Sowing space dreams) ที่จัดโดยสถานเอกอัศรราชทูตประจำประเทศไทยร่วมมือกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงเป็นการจุดประกายให้เยาวชนไทยเพิ่มความสนใจในวิทยาศาสตร์อวกาศ สร้างแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อยอด และเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์อวกาศของไทยในอนาคต ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้

#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส
#สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
#ครั้งแรกในประเทศไทยที่เด็กไทยจะได้พูดคุยกับมนุษย์อวกาศโดยตรง