บันเทิง-วาไรตี้ » ททท. ผนึก อว. และหอการค้าไทย นําร่อง 3 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ จุดประกายมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

ททท. ผนึก อว. และหอการค้าไทย นําร่อง 3 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ จุดประกายมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

23 มกราคม 2023
566   0

ททท. ผนึก อว. และหอการค้าไทย
นําร่อง 3 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ จุดประกายมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหอการค้าไทย เปิดตัว “โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สร้างสรรค์” ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยกิจกรรมเส้นทางประวัติศาสตร์นําร่องคุณภาพสูงในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง ปฐมฤกษ์ด้วย 3 เส้นทาง 3 ยุคสมัย ได้แก่ เส้นทางทวารวดี เส้นทางอยุธยา และเส้นทางละโว้ ขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วย Amazing Experience

พร้อมเปิดเส้นทางนําร่องเส้นทางแรก ภายใต้ชื่อ “สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของทวารวดี” มุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2566

นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ กล่าวว่า “ตามที่กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหอการค้าไทย ได้มีแนวทางร่วมกันในการพัฒนาชุดข้อมูลประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวศักยภาพอันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากเป็นการถ่ายทอดทางวิชาการแล้ว ยังนําไปสู่การออกแบบเส้นทางประวัติศาสตร์นําร่องคุณภาพสูงในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยวที่เน้น การสร้างรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้คงอยู่สืบไปโดยดําเนินการ จัดทํา 3 เส้นทางนําร่องที่สอดแทรกธีมในแต่ละเส้นทาง เพื่อสร้างประสบการณ์เดินทางอันล้ําค่าและน่าจดจํา และจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ เปิดเส้นทางแรกกับเส้นทางทวารวดี‘สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของทวารวดี’ ภายใต้ธีม เห็นรากเหง้าก่อนประวัติศาสตร์และมุมประวัติศาสตร์กับหลักฐานทางโบราณคดีที่เชื่อมโยงตั้งแต่อู่ทอง ถึงสุวรรณภูมิ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม เส้นทางที่ 2 เส้นทางอยุธยา ‘ย้อนรอย ประวัติศาสตร์ผ่านเส้นทางแห่งสายน้ํา’ ภายใต้ธีมวิถีชีวิตริมน้ํา ในพื้นที่จังหวัดอยุธยา และเส้นทางที่ 3 เส้นทางละโว้ ‘ย้อนเวลาสู่เมืองละโว้’ ภายใต้ธีมวัฒนธรรมและความเชื่อ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี


ทั้งนี้ ททท. มุ่งหวังว่ากิจกรรมเส้นทางประวัติศาสตร์นําร่องคุณภาพสูงซึ่งได้รับความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานที่จะเกิดขึ้น จะนําไปสู่การต่อยอดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ไปยังแหล่ง ท่องเที่ยวอารยะอื่นๆ ได้ในอนาคต เช่น อารยธรรมตามพรลิงค์ อารยธรรมโคตรบูร อารยธรรมล้านนา และ อารยธรรมศรีวิชัย เป็นต้น อีกทั้งช่วยส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน อาหาร การแต่งกาย สถาปัตยกรรม เทศกาลงานประเพณี ตลาดการค้าท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพในการ รองรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและเข้มแข็งสําหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทย และนําไปสู่การขับเคลื่อน Amazing Experience ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมสินค้ากลุ่ม BCG ตามแนวคิด Happy Model ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป”

ด้าน ดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวถึงบทบาทหลักของกระทรวงฯ ในการสร้างและพัฒนากําลังคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม และสร้างพลังขับเคลื่อนประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่และชุมชนผ่านมหาวิทยาลัย ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และอาศัยกลไกของ “วิทยสถาน สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรม ศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา” ขับเคลื่อนการวิจัย วิชาการและการพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ของประเทศ แบบสหวิทยาการ ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อาทิ การถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยี LiDAR ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีโบราณสถานหรือแหล่งประวัติศาสตร์ การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทําแหล่งข้อมูลทางวิชาการเพื่อเสริมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางใหม่ ๆ สร้าง Story telling ที่อิงข้อมูลประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ โดยในปีนี้ได้ดําเนินกิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเส้นทางประวัติศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงนําร่องภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ทําให้พื้นที่เข็มแข็งและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ขณะที่ นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้กล่าวถึงบทบาทของ หอการค้าไทยที่มีสมาชิกกระจายตัวอยู่ทั่วทุกจังหวัด ทั่วทุกภูมิภาค จะสามารถอํานวยการและประสานการ ดําเนินงานในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ที่มีทั้ง ความพร้อมและมีไฟในการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่อย่างสูงสุด ทั้งในแง่ของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดรับกับนโยบาย Connect the Dots ที่มุ่งเน้นให้หอการค้าไทยเป็น ศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาดว่ากิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ยังช่วยสร้างรายได้และสร้างการจ้างงานให้ เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

บรรยากาศโดยรวม มีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน , และนายแพทย์ บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ให้เกียรติร่วมทริปนี้ด้วย


#ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สร้างสรรค์
#สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของทวารวดี
#365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน
#เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม
#AmazingNewChapters
#เทรนดี้C2เที่ยวภาคกลาง
#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว