ท่องเที่ยว » 7 องค์กรวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งสมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA)

7 องค์กรวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งสมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA)

29 มิถุนายน 2023
256   0

7 องค์กรวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งสมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA) เพื่อรวมตัวขับเคลื่อนภายใต้ร่มที่เล็กลง เพื่อความคล่องตัวแต่มีคุณภาพมากขึ้น ยกระดับคุณภาพการทำงาน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมโรงแรมไทย (THA), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA), สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.), สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย (PGAT) และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย TTPA (สธทท.) ได้แถลงมติที่ประชุมว่าได้ออกจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) อย่างเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติยังคงเป็นมิตรต่อกัน สามารถทำงานร่วมกันได้ ไม่ได้เป็นศัตรูแต่อย่างใด

พร้อมประกาศร่วมมือจัดตั้ง สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA) เพื่อรวมตัวขับเคลื่อนภายใต้ร่มที่เล็กลง เพื่อความคล่องตัวแต่มีคุณภาพมากขึ้น ยกระดับคุณภาพการทำงานขององค์กร รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ และสามารถเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับการท่องเที่ยว นำเสนอสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวกับ FETTA อย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้เกิดนโยบายสนับสนุนการทำงานภาคสังคมของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในมิติของการแก้ปัญหา และการพัฒนาการรองรับอนาคต
#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว