ท่องเที่ยว » “ยกทีมชมถิ่น” โครงการเชื่อมโยงคนถิ่นกับคนเมืองผ่านการท่องเที่ยวสัมมนา มุ่งสร้างรากฐาน เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ยั่งยืน

“ยกทีมชมถิ่น” โครงการเชื่อมโยงคนถิ่นกับคนเมืองผ่านการท่องเที่ยวสัมมนา มุ่งสร้างรากฐาน เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ยั่งยืน

23 สิงหาคม 2019
170   0

“ยกทีมชมถิ่น” โครงการเชื่อมโยงคนถิ่นกับคนเมืองผ่านการท่องเที่ยวสัมมนา มุ่งสร้างรากฐาน เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการหรือทีเส็บ(TCEB)เปิดตัวโครงการยกทีมชมถิ่น การท่องเท่ียวสัมมนารูปแบบใหม่โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในพื้นถิ่นเพื่อสร้างการกระจายรายไดไ้ปยังชุมชนอย่างยั่งยืน ยังเป็นการเชื่อมโยงคนเมืองกับคนท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่
ทีเส็บ องค์กรผู้ผลักดันอุตสาหกรรมการจัด ประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ (MICE) มาอย่าง ต่อเนื่อง เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้ระดับ WorldClassStandardเพื่อความพร้อมเป็นศูนยก์ลางธุรกิจไมซ์ของภูมิภาค


ในโอกาสน้ีจึงเกิดโครงการยกทีมชมถิ่น อัน มีจุดประสงค์หลกั เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของจุดหมาย ระดับท้องถิ่นส่งผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจสังคมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการโดยเน้นความยั่งยืนผ่านการท่องเท่ียวและการจัดสัมมนา อันเหมาะกับองค์กรบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ โดยในโครงการยกทีมชมถิ่นแบ่งเส้นทางท่องเที่ยวเป็น 4 เส้นทางได้แก่
DigitalDetox(ปราจีนบุรี),
DoActShare (สมุทรสงคราม),
Creative Thinking (เชียงใหม่), Empower Teamwork (กระบี่)

โดยกิจกรรมในแต่ละเส้นทาง เน้นการพัฒนาศักยภาพการทำงานท่ีต่างกันออกไปและเพื่อฝึกฝนทักษะใหม่ๆผ่านศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งน้ีหากโครงการเป็นไปตามเป้าประสงค์ ผลที่ได้ไม่เพียงเกิดการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมไมซ์เท่านั้นแต่ยังสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น และการ เข้า ไปลงทุนสร้างอาชีพต่อไป


สามารถดูรายละเอียดของโครงการยกทีมชมถิ่นเพิ่มเติม

Website : http://localouting.businesseventsthailand.com/ Facebook : https://www.facebook.com/LocalOuting/

#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส
#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
#www.tiewthaietc.com
#www.smartnews.online