เกษตร-เทคโนโลยี » มจธ. จัดกิจกรรม “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนาสถาบัน

มจธ. จัดกิจกรรม “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนาสถาบัน

19 กันยายน 2019
403   0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม
ภายใต้แนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนา

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ได้มีการจัด
กิจกรรมครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ ”สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต”

โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดเผยถึงการจัดดังกล่าวว่า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. โดยในปี 2563 เป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ 60 ปี

ซึ่งบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาได้สร้างความโดดเด่นทั้งการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรที่เก่ง อย่างมืออาชีพ และยืนหยัดบนความถูกต้อง เป็นผู้นำริเริ่มร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติตลอดมา รวมถึงสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ โครงการหลวง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ พร้อมทั้งปฏิบัติในสิ่งที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการก้าวสู่อนาคตนั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดบทบาทให้สอดรับนโยบายของประเทศ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนพันธกิจหลัก 3 ด้านที่สำคัญ คือ

1.การผลิตบัณฑิตที่คุณภาพ มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ เน้นทักษะของผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนทุกช่วงอายุสามารถมาเพิ่มพูนความรู้และทักษะได้

2. การสร้างผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นหลัก

3.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบ Ecosystem การปรับสภาพแวดล้อมและใช้เทคโนโลยี สร้างคุณค่าให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
โดยจะใช้ทรัพยากร งบประมาณ และทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ขณะเดียวกัน ในปี 2563 มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง ภายใต้กรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งกิจกรรมการฉลองเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการศึกษา กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน กลุ่มกิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ได้แก่ การเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ  โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา กิจกรรม Open House กิจกรรม President Forum การแสดงความขอบคุณต่อพันธมิตร และกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

โดยกิจกรรมจะดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาว มจธ.ทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่ารวมถึงผู้ปกครองและเหล่าพันธมิตร ตั้งปณิธานในการร่วมสร้าง  “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี 6 แนวทาง ที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ดังนี้
พัฒนากำลังคนและเร่งสร้างพันธมิตรสำหรับอนาคต  ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ทำหน้าที่ของตนเองภายใต้การเป็นพลเมืองที่ดี
สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการสร้างผู้นำแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยสุขภาพดีและยั่งยืน มุ่งสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส
#www.smartnews.online