ยานยนต์ » ศปถ. ถกแผนเสริมประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยทางถนนยั่งยืน พร้อมเตรียมร่างฯ แผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563

ศปถ. ถกแผนเสริมประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยทางถนนยั่งยืน พร้อมเตรียมร่างฯ แผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563

12 กุมภาพันธ์ 2020
156   0

ศปถ. ถกแผนเสริมประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยทางถนนยั่งยืน พร้อมเตรียมร่างฯ แผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิต่างๆ และอาสาสมัคร ร่วมประชุมพิจารณา ข้อเสนอเชิงนโยบายเสริมประสิทธิภาพการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่เน้นการพัฒนากลไกการจัดการด้านบุคลากรและข้อมูล การจัดทำแผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้าน อีกทั้งบังคับใช้กฎหมายควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด พร้อมใช้มาตรการทางสังคมควบคู่กับการสื่อสารเชิงรุกสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน
ในระยะยาว นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เปิดเผยว่า “อุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญ โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่”

โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งการพัฒนากลไกการจัดการด้านบุคลากรและด้านข้อมูล โดยเฉพาะการดำเนินการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิตทุกกรณี เพื่อนำไปจัดทำแผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ตัดหน้ากระชั้นชิดและไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย พร้อมพัฒนาการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์และสอบสวนกรณีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต
ให้มีประสิทธิภาพ และทบทวนมาตรการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน เพื่อให้การดำเนินงานสร้างความปลอดภัย
ทางถนนมีความต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งให้มีการเข้มงวดมาตรการทางกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เร่งรัดให้มีการนำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เน้นการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงการตรวจใบอนุญาตขับรถ พร้อมใช้มาตรการทางสังคมควบคู่กับการสื่อสารเชิงรุกสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน
ในระยะยาว ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนและดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัย เพื่อให้การเดินทางในทุกเส้นทางปลอดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศปถ.ยังได้พิจารณาร่างแผนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563
“แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563” ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งกำหนดให้ใช้กลไกของพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนการบูรณาการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) พร้อมเตรียมกำหนด 8 มาตรการสำคัญป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ด้านความปลอดภัยทางน้ำ ด้านดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และมาตรการพิเศษที่มุ่งดำเนินการในอำเภอเสี่ยงสีแดงอย่างเข้มข้น
โดยแบ่งแนวทางการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง แยกเป็นช่วงการเตรียมพร้อมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2563 และช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ 10 – 16 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ศปถ. ได้กำหนดแนวทางการประสานการปฏิบัติเชื่อมโยงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มุ่งดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งคน ถนน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล