ข่าวประชาสัมพันธ์ » ม.นครพนม จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ม.นครพนม จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

12 มีนาคม 2020
365   0

ม.นครพนม จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

มีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และแขกที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รวมถึงนายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 มาร่วมในพิธี ณ เวทีกลางคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ขามเฒ่า)

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า งานเกษตรลุ่มน้ำโขงดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม (คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม) เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งในปี พ.ศ.2563 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 7 วัน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียงและพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรของมหาวิทยาลัยนครพนม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัดนครพนม และพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความสำคัญของอาชีพทางด้านการเกษตร

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) อีกทั้งหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงาน ที่ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและร่วมงาน โดยมุ่งหวังว่าเกษตรกรและผู้สนใจที่มาร่วมงาน จะได้รับแนวทางปฏิบัติในด้านการเกษตรไปพัฒนาปรับปรุงอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งในโอกาสต่อไป” อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ กล่าว

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมนั้น การส่งเสริมภาคการเกษตรมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งถ้ามีการผลักดันให้เกษตรกรสามารถเพิ่มการผลิต โดยการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ผสานกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการช่องทางการตลาด จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

“จังหวัดนครพนม จึงได้มุ่งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้ตระหนักในด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย สร้างความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพของตน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ผ่านการเสวนาให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตรในจังหวัดนครพนม สร้างความเข้มแข็งจากเครือข่ายเกษตรกร ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งในงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 23 นี้ จะเป็นอีก 1 พื้นที่ในการเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร และได้ชมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และพบกับเกษตรกรตัวอย่างตัวจริง ที่จะมาให้ความรู้กัจากประสบการณ์จริง ที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตรในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆ”

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “เกษตรกรปราดเปรื่อง” หรือ “Smart Farmer” เป็นกระแสที่เริ่มแพร่หลายมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นแนวคิดที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นแผนงานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรไทยเป็น “Smart Farmer” นั่นคือ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ดังนั้น การจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ ตอดจนเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ตามกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเกษตรกรมาเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ช่วยให้เกษตรกรประชาชนทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นเป็น “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

Cr. ดร. สุเทพ อารมณ์รักษ์ รายงาน ภาพ/ข่าว