ท่องเที่ยว » การขอคืนเงินหลักประกันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวฯ ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา กับการเตรียมความพร้อม

การขอคืนเงินหลักประกันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวฯ ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา กับการเตรียมความพร้อม

24 เมษายน 2020
163   0

เตรียมความพร้อม การขอคืนเงินหลักประกันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวฯ ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา

รายงานความคืบหน้า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวฯ ที่รอการยื่นขอคืนหลักประกันในการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ส่วนที่เกิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของสำนักงานกฤษฎีกาพิจารณานั้น กรมการท่องเที่ยวขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เตรียมความพร้อมในการยื่นขอคืนหลักประกัน โดยตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

 

📌ประเภทธุรกิจนำเที่ยว รายละเอียดยอดเงินที่จะได้รับคืน
📌สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวสาขาที่รับผิดชอบ
📌เอกสารการยื่น ขอคืนเงินหลักประกัน
สำหรับขั้นตอนการยื่นคำขอคืนหลักประกัน กรมการท่องเที่ยวจะแจ้งให้ทราบ เมื่อราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้

https://www.dot.go.th/news/inform/detail/3938

Admin:Tel.0909741714
E-mail:guideaoo@gmail.com