ท่องเที่ยว » รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว อพท. และ ททท.

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว อพท. และ ททท.

1 พฤษภาคม 2020
217   0

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว อพท. และ ททท.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและหารือมาตรการต่าง ๆ สำหรับการช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้ง Supply side และ Demand side รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านสาธารณสุข เตรียมความพร้อม รับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ อันก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รายงานความคืบหน้าโครงการ SHA ที่ใช้มาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานของการบริการของสถานประกอบการ ว่าอยู่ในขั้นตอนการออกมาตรการ และการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้สถานประกอบการเตรียมพร้อม (Road to SHA) นอกจากนี้ได้รายงานแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงการวิเคราะห์ SWOT ของการท่องเที่ยวไทย และแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสภาพคล่อง กระตุ้นการบริโภคผ่านการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงสร้างรายได้จากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติมี่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง สร้างสมดุลเชิงโครงสร้างใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ 5R (Reboot Rebuild Rebrand Rebound และ Rebalance) คาดว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเป็น ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Admin : Tel. 0909741714 E-mail : guideaoo@gmail.com