เกษตร-เทคโนโลยี » CAT หนุนอู่ตะเภาพัฒนาสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะ

CAT หนุนอู่ตะเภาพัฒนาสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะ

9 มิถุนายน 2020
211   0

CAT หนุนอู่ตะเภาพัฒนาสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ พลเรือโท กฤชพล เล็กจำนงค์  ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมลงนามความร่วมมือในการศึกษา และออกแบบทิศทาง ภารกิจ และโครงการ ในนวัตกรรมการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภานี้  เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของสองหน่วยงานที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใน 3 ภารกิจหลักของสนามบินอู่ตะเภา เพื่อมุ่งสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport) ในอนาคต ประกอบด้วย ด้านการตลาด ได้แก่ การเพิ่มปริมาณสายการบิน การเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร ด้านมาตรฐานสากล ได้แก่ การบริหารจัดการ ความปลอดภัยและการบริการ ด้านการพัฒนา Digital Transformation ได้แก่ ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ นับตั้งแต่ปี 2563-2566 โดยในเบื้องต้นจะดำเนินการรวมศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการระบบ RFID เพื่อการจัดการสัมภาระ (RFID for Baggage Tracking) โครงการระบบบริหารจัดการที่จอดรถสนามบิน (Airport Cloud Parking System) โครงการตู้ฝากของอัตโนมัติ (Automatic Locker System) เป็นต้น