คลิป » ร้อยเอ็ด … โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พื้นที่หมู่บ้านมั่นคง ปปส.ภาค.4 ที่ อ.โพนทอง

ร้อยเอ็ด … โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พื้นที่หมู่บ้านมั่นคง ปปส.ภาค.4 ที่ อ.โพนทอง

18 มิถุนายน 2020
140   0

ร้อยเอ็ด … โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พื้นที่หมู่บ้านมั่นคง ปปส.ภาค.4 ที่ อ.โพนทอง

เวลา 09.30 น.วันนี้ 18 มิ.ย. 2563) ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเดื่อ หมู่ที่ 4 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พื้นที่หมู่บ้านตำบลหมั่นคง จัดขึ้นโดยสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้นํา แกนนํา นักประชาสัมพันธ์ จํานวน 30 คน
ในพื้นที่อําเภอ โพนทอง 2 ตําบล คือ ตําบลสระนกแก้ว ตําบลแวง


รับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด. ประกอบไปด้วย นายพศพงศ์ พฤกษชาติ ผอ.ผอ.สวท.รอ.2.นางศุภลักษณ์ ระดาบุตร 3.นายกิตติ สังฆมณี
สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ขอนแก่น จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พื้นที่ หมู่บ้านตำบลมั่นคง เป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1. วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย.2563 ณ.ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 2. วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.2563 ณ.วัดบ้านเปือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อเอ็ด


ภาพ / ข่าว : ดำเนิน พรมไชยา รายงาน

Admin:Tel.0909741714