ยานยนต์ » กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

23 มิถุนายน 2020
581   0

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จัดโครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร”
ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

เช้าวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าว จัดการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมารยาทไทยและวินัยจราจร เปิดโอกาสให้ได้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร


นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กล่าวว่า “โครงการจัดการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน เพื่อที่จะให้การสร้างวินัยการจราจรเป็นวาระแห่งชาติ ความเร่งรีบต่างๆ ทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกัน การขาดน้ำใจไมตรีบนท้องถนน บางส่วนไม่เคารพกฎจราจร โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเซียลเผยแพร่ความไม่เหมาะสมต่าง ๆ จากปัญหาที่เกิดขึ้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพยายามบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ความร่วมมือปลุกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน นำความเป็นไทย สร้างวินัยจราจรให้สังคมเร่งจัดทำแนวทางกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจรในระดับชาติ ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย มีจิตสำนึก รับผิดชอบ มีน้ำใจ และเอื้ออาทรให้แก่กันบนท้องถนน มีมารยาทที่ดีในการขับขี่ยานพาหนะ กระตุ้นจิตสำนึก โดยใช้มารยาทไทยควบคู่กับวินัยจราจร มีน้ำใจไมตรี และการไหว้ขอบคุณและขอโทษ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเคยรณณรงค์ในเรื่องนี้มาแล้ว การรณรงค์เรื่องวินัยจราจรให้เป็นรูปธรรม ต้องอาศัยเวลาแต่ถ้าทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เชื่อว่าจะสำเร็จผลอย่างยั่งยืน โดยโครงการจัดการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” นั้น จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ อยากให้น้องๆที่สนใจร่วมส่งผลงานมาประกวดกันมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้รับทุนการศึกษาแล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการช่วยเหลือให้สังคมไทยมีมารยาทและวินัยจราจรอีกด้วย” รองอธิบดีฯ กล่าว

 

📌ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจ และสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคม ทำให้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะปัญหาจราจร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เห็นควรดำเนินการจัดประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มารยาทไทยในการแก้ไขปัญหาจราจร พร้อมกับการได้เผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักการใช้มารยาทไทยที่มีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตน อันจะเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีและจรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรเทาเบาบางลง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้รับการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย
ดังนั้น เพื่อให้การประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกวดคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสมัคร ผู้ประกวดต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.twtvdo.com หรือไปยังเว็ปไซด์ ด้วยการกดลิ้งก์บนโลโก้การประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” การที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้สนใจสามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.twtvdo
facebook: twtvdo
Line: @ThaiwaysTraffic
Instagram: ThaiwaysTraffic
twitter: ThaiwaysTraffic
YouTube: สัญจรดี วิถีไทย


Admin:Tel.0909741714