ท่องเที่ยว » กลุ่มสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้องรัฐทบทวน 6 ขั้นตอน ร่วมโครงการกำลังใจกลุ่ม อสม.

กลุ่มสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้องรัฐทบทวน 6 ขั้นตอน ร่วมโครงการกำลังใจกลุ่ม อสม.

14 กรกฎาคม 2020
483   0

กลุ่มสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้องรัฐทบทวน 6 ขั้นตอน ร่วมโครงการกำลังใจกลุ่ม อสม.

วันที่ 14 กรกฎาคม 63 ที่อาคารรัฐสภา เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว นำโดยนางจิราพร อมรวิสิทธิ์กุล นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) นายพงษกร ชูวิชา นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) นายธนา สาธร อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย และนายสมชาย เครือจันทร์ อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ ประธาน กมธ.ติดตามตรวจสอบเงินกู้ หรือ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท และ น.ส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ กรรมาธิการ ฯ เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในการเข้าร่วมโครงการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล


นางจิราพร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยได้จัดทำโครงการตามที่ทราบแล้วนั้น นับเป็นการกระจายรายได้ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ โดยให้บริษัทนำเที่ยวเป็นกลไกในการ เชื่อมโยง บริหารการจัดการในส่วนควบต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวคือ บริษัทท่องเที่ยว รถทัวร์ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ร้านขายของที่ระลึก มัคคุเทศก์ อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีและได้รับการขานรับจากกลุ่มบริษัททัวร์ในการดำเนินการ โครงการของรัฐบาลในครั้งนี้

ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดำเนินการด้วยดี ระหว่างบริษัทนำเที่ยว และข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นแม่บทในการประสานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมท่องเที่ยวต่างๆ นั้น มีข้อสังเกต บางประการในโครงการ (อสม.) ที่จะขอให้พิจารณา ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ “กำลังใจ” (กลุ่ม อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.)
1.เข้าสู่เว็บไซต์ www เที่ยวปันสุขไทย
2. เลือกเมนู “กำลังใจ” อสม. อสส.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
คลิกสมัครและลงทะเบียน “เป๋าตัง” ผ่านเวปไซด์ ธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563) เมื่อได้รับบาร์โค้ท แล้วสามารถเลือกจองทัวร์ได้ที่ www.เที่ยวปันสุข.ไทย

โดยปัญหาที่พบ ข้อร้องเรียน คือ
1.การลงทะเบียน สามารถรวบรวมรายชื่อให้ รพ.สต.รับรอง และแนบบัตร อสม. หรือบัตร ประชาชน และการเลือกรายการเดินทาง โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเวป ได้หรือไม่ เนื่องจากกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะเส้นทางเดียวกัน เพราะบางคนไม่เข้าใจในขั้นตอนที่ ละเอียดอ่อน และการใช้อินเตอร์เน็ท บางพื้นที่ยังไม่รองรับ
2.รถโค้ชปรับอากาศที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว จำนวน 40-45 ท่านต่อบัส (โดยไม่ต้องเว้น ระยะห่าง เนื่องจากเดินทางตั้งแต่ 1 สิงหาคม -31 ตุลาคม 2563)
3. ให้บริษัทนำเที่ยวสามารถจัดทัวร์ได้ โดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่ม อสม.ที่เลือกใช้บริการ ของบริษัททัวร์นั้นๆ 4.ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ความชัดเจนในการเบิกจ่ายงบ 2,000 บาท หลังจบการเดินทาง
5.1 ส่งเอกสารต่างๆ ให้ ททท.(ตามระเบียบของ ททท) และเบิกเงินที่ธนาคารกรุงไทยเต็ม จำนวน 2,000 บาท ก่อนการเดินทาง 7 วัน เนื่องจากบริษัทท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 เป็นกลุ่มแรกตั้งแต่เริ่มเริ่มการระบาด และหรือ เบิกค่าใช้จ่าย ก่อนเดินทาง 7 วัน จำนวน 50% และส่วนที่เหลือหลังจากกลับจากการเดินทาง 7 วัน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่ประสงค์ที่จะสำรองจ่ายเงินในการมัดจำที่พัก, พาหนะการ เดินทาง ฯลฯ เนื่องจากการท่องเที่ยวประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 มาตั้งแต่เริ่มเป็นกลุ่มแรก และ 6.นักท่องเที่ยวต้องสแกนคิวอาร์โค้ท เช็คอิน เช็คเอ้าท์ หรือไม่ (ยกเว้นขั้นตอนนี้ได้หรือไม่เพราะ กรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปจะยุ่งยากและสับสน ไม่สะดวกกับผู้สูงวัย และทำให้เกิดความล่าช้า อาจทำให้ การเดินทางคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดไว้)


ด้าน น.ส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ เปิดเผยว่า หลังจากได้รับหนังสือจากตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วจะนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป