เกษตร-เทคโนโลยี » MOU โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มนร. กับ บริษัท สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเม้นท์

MOU โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มนร. กับ บริษัท สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเม้นท์

17 กุมภาพันธ์ 2021
189   0

MOU โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  หรือ  มนร. กับ บริษัท สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเม้นท์

 ดร.จงรัก  พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  หรือ  มนร. กับ บริษัท สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานอธิการบดี มนร. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายแพทย์สถาพร สินเจริญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พลตำรวจตรี นรินทร์  บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส คณะผู้บริหารของบริษัทฯ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส คณะผู้บริหาร มนร. นายก อบต.โคกเคียน กำนันตำบลโคกเคียน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การลงนาม MOU ในวันที่ 17 ก.พ.64 เพื่อวิจัยพัฒนาพืชกัญชาใช้เป็นสมุนไพรทางการแพทย์และต่อยอดสู่พืชเศรษฐกิจ  เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ การที่บริษัทฯ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ร่วมเป็นเครือข่ายถือเป็นต้นทุนสร้างความเชื่อมั่นได้เป็นอย่างดี เชื่อว่าในกระบวนการวิจัย จะสร้างองค์ความรู้ เกิดการบูรณาการการทำงานเพิ่มขึ้น เพราะบริษัทฯ มีความตื่นตัวทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสร้างประโยชน์ ยกระดับ มนร. ให้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกับนานาชาติต่อไปด้วย           

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลได้เปิดกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ.2562 ทาง มนร.กับบริษัทฯ ร่วมกันจัดทำโครงการขึ้นบนพื้นฐานความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย และการลงนาม MOU ครั้งนี้ จะครอบคลุมเรื่องการปลูกการพัฒนา และที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์ให้ทันต่อสถานการณ์และกระแสสังคมโลก พร้อมพัฒนาเชิงพาณิชย์
ด้าน ดร.กรธน เยาวรัตน์  นักวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  กล่าวว่า มนร.มีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ อีกทั้งยังมีเครือข่ายในการพลักดันโครงการด้วย ทั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาตร์ ขณะที่บริษัทฯ มีเครือข่ายระดับอาเซียนและสหภาพยุโรป ในอนาคตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยนวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดนราธิวาส กลุ่ม Start up SMEs ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ขณะที่ นายกีรคิต  ทรัพย์วิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทวิจัยร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาวิจัยกัญชาในประเทศญี่ปุ่น ไทย เกาหลี ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มีพาร์ทเนอร์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนข้อมูลการปลูก การสกัด เป็นต้น อีกทั้งจะส่งเสริมการใช้แรงงาน บุคลากรในจังหวัดมาช่วยผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มนร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ล้ำสุทธิ ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามใน MOU ระหว่างรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับนายกีรคิต  ทรัพย์วิสุทธิ์ และนายวอนซอกชอน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


อย่างไรก็ตาม การลงนาม MOU เป็นจุดเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนโครงการโดยครบวงจรที่ มนร. อาทิ แปลงปลูก โรงสกัดซึ่งพันธุ์ที่จะนำมาปลูกได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เป็นพันธุ์ที่มีสารเสพติดน้อยมาก หลังจากนี้จะมีการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อการปลูก ผลิต ครอบครอง  ขนย้าย ส่งออกนอกจากนี้จะมีตำรวจ  ป.ป.ส. ภาค 9 ร่วมเป็นสักขีพยาน


The ceremony MOU signing of research and development project of cannabis for medical innovation between Princess of Naradhiwas University (PNU) and Smart Medical Development Co., Ltd. (SMD) was held at the council meeting room, office of the president building, Princess of Naradhiwas University, located in Kok Kian, Muang Narathiwat, Narathiwat province.

Asst.Prof. Dr. Jongrak Plasai, Chairman of PNU Council, said “this MOU signing (on 17 February 2021) aims to research cannabis as the medical herb and further develop it to be economic crops in order to increase the commercial value. The participation of SMD and Phramongkutklao College of Medicine as the network can build confidence as well. I believe that the research process will generate knowledge and integrate more work because SMD is active in academia, technology and innovation. This takes an important role in benefiting and upgrading PNU to have an opportunity to do research with international organizations.”

Assoc.Prof. Dr. Rossukon Sangmanee, President of PNU, said “regarding the government policy on cannabis for medical and scientific use in 2019, PNU and SMD have cooperatively created a project on the basis of accuracy and law. This MOU signing will cover planting, developing and exchanging the knowledge of medical cannabis to keep up with the global situation and society, including the commercial development.”

Dr. Korathon Yaowarat, researcher of Phramongkutklao College of Medicine, said “PNU is ready for this project and has the network to drive this project. Phramongkutklao College of Medicine, Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) and Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), also SMD have the network in ASEAN and European Union. In the future, we will be able to develop the herbal product with the innovation, which will help enhance entrepreneurs in Narathiwat province, Start-Ups and SMEs, and support students to become new entrepreneurs to launch into commercial.”

Mr. Keerakit Sapvisut, Managing Director of SMD, said “SMD has jointed venture with a Japanese company to start a business selling health products in Japan, and has networks in Korea and many other countries. In Thailand, SMD and our affiliates also sell soil and organic fertilizers for growing cannabis. SMD also serves as a consultant for other cannabis growers. Regarding this MOU signing with PNU, SMD sees the opportunity to plant and develop the products made of cannabis, hemp and kratom from upstream, midstream and downstream. SMD is ready to provide the support about the technology on planting, extracting, developing the products for the medical and commercial benefit, including transferring and exchanging the knowledge to university personnel and students, and promoting career creation and income generation for the localities of Narathiwat province.”

Mr. Weon Sek Choi, Managing Director of SMD, Operational and Soil Expert, said “the aim of SMD is to use the rich history Thailand has with traditional medicine while aiming for absolute quality of what we wish to produce. With our partnerships in Japan and Korea, we are not just looking at this venture as a plan for importing and exporting but also as a viable way to bring medical tourism to Thailand in the immediate future. We are striving as well to not just cultivate cannabis and hemp but also just as important, to achieve responsible genetics with the help of the community. With the correct genetics that are suitable for the climate and region, we will be able to provide a future for growers within Thailand by providing educational opportunities to learn sustainable and organic farming practices.”

Asst.Prof. Dr. Vichai Lamsutthi, Senior Advisor of SMD, said “we see the opportunity to drive the medical cannabis and commercial cannabis products to the global market by using the principle of ‘Marketing Leads Production’. Importantly, we will plan and produce the cannabis which has high CBD (Cannabidiol) but low THC (Tetrahydrocannabinol) so that Thailand will have our own cannabis seeds, which helps reduce imports from abroad. Then, we can develop the cannabis products to cure disease for people in Narathiwat province and other provinces at the low cost. The health cannabis products will be more accessible; and the economic value will increase.”

In this regard, Doctor Sathaporn Sincharoenkit, Deputy Doctor of Narathiwat Provincial Public Health, Police Major General Narin Busaman, Narathiwat Provincial Police Commander, Narathiwat Provincial Industrial Office, Chairman of Narathiwat Chamber of Commerce, executives of Princess of Naradhiwas University, Chief Executive of Kok Kian Subdistrict Administrative Organization, Kok Kian Subdistrict Headman, the business advisor team of SMD. and other involved people attended this ceremony.