วิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชูผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สสอท.

วิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชูผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สสอท.

 

 

วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสรรถนะวิจัย โดยนำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จำนวน 15 คน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 4 วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (สสอท.) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยครุศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาทุกคนให้มีสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ในด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน เนื่องจากการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิผลนั้น จะต้องอาศัยข้อมูลและผลจากการวิจัย เพื่อให้ครูนำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง “อาจารย์ในหลักสูตรจะมอบหมายงานให้นักศึกษา เขียนผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการเลือกหัวข้อ ตลอดจนการเรียบเรียงให้เป็นบทความที่น่าสนใจ และมีคุณค่าทางวิชาการ การผลิตผลงานและไปนำเสนอในลักษณะนี้ จะช่วยฝึกฝนและพัฒนานักศึกษาให้คุ้นเคยกับการสร้างผลงานวิชาการหรือวิจัย ซึ่งเป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนานักศึกษาของเรา” คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์กล่าว

 

 

ในปีนี้มีบทความวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและน่าสนใจจำนวน 7 บทความ ได้แก่ 1) “เทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล” (กชพรรณ ชมภูกุล, ฐิติชญา อัครเดชเรืองศรี, ชวัลวิทย์ บูรณวนิช) 2) “ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน สู่การเป็นครูอินฟลูเอนเซอร์ในยุคดิจิทัล” (สุพรรษา ด้วงสงกา, ปณิสรา บุญพันธ์) 3) “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM โดยใช้บอร์ด KidBright ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ” (จิราภัทร บุณณะ, ภัทรธนาภรณ์ อัยยะวรกูล, โอซามา หวังสะแล่ะฮ์) 4) “การออกแบบแผนที่ภาวะสันนิษฐานเพื่อประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน” (ศุภณัฐ ประจวบลาภ, นงนภัส พัฒนทวีดล, นภาพร สิทธิจิรวัฒนกุล) 5) “แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสมองของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล” (วาสนา พรมพิทักษ์, วิมลสิริ บาบน) 6) “คิดผ่านวรรณกรรม: รูปแบบการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในยุคดิจิทัล” (พิมพ์วิภา พินิจ) และ 7) “การเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตในเด็กปฐมวัย” (กริษา หรรษาพันธุ์)

#DPU
#SmartNews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

CIBA ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ผนึกกำลัง Lotus's พัฒนา นศ.ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ 2024

  CIBA ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ผนึกกำลัง Lotus&#8217 […]

You May Like

Subscribe US Now