“ดร.จอมขวัญ” ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรต้นแบบ โครงการส่งเสริมการเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ จ.สมุทรสาคร

 “ดร.จอมขวัญ” ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรต้นแบบ โครงการส่งเสริมการเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ จ.สมุทรสาคร

 

 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา10.00 น. ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวมยุรี ประกอบแสง เกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรต้นแบบ โครงการส่งเสริมการเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ นายสมศักดิ์ เกิดเปี่ยม ณ ฟาร์มทรัพย์แทนวันดี ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ปี 2567 โดยมีกลไกส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย 1. หุ้นส่วนเกษตรเขตเมือง คือ เจ้าของที่ดินที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเขตเมืองหรือพื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. เกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรเขตเมือง (Startup CEO) คือ เกษตรกรหรือบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทำหน้าที่บริหารจัดการแปลงเกษตรเขตเมือง 3. เจ้าของนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ คือ ผู้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาการทำเกษตรเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4. วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการด้านตลาด คือ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือภาคเอกชน ที่ทำหน้าที่รวบรวมและกระจายผลผลิตของฟาร์มเกษตรเขตเมือง สู่ตลาดทุกระดับ

 

 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จะทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการด้านพืช การวางแผนการผลิต การดูแลป้องกันอารักขาพืช การประสานงานจัดหาช่องทางตลาด และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเกษตรให้แก่หุ้นส่วนเกษตรเขตเมือง การดำเนินงานในโครงการนี้จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ผ่านกลไกพัฒนาการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเขตเมือง

 

 

ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าวถึงการมาลงพื้นที่ครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยติดตามผลการปฏิบัติงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ (Urban Agriculture) จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีเป้าหมายนำร่อง 200 แปลง ซึ่งในวันนี้ได้มาเยี่ยมชมแปลงต้นแบบเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะของนายสมศักดิ์ เกิดเปี่ยม ผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกมะเขือเทศพันธุ์องุ่น (Grape) ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

นายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครได้ขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 เพื่อร่วมนำร่อง 1,000 แปลง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้เกิดประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ผ่านกลไกพัฒนาการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Young Smart Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เกษตรเขตเมือง โดยร่วมวางแผนกับเจ้าของที่ดินในฐานะหุ้นส่วนเกษตรเขตเมืองดำเนินการผลิตเกษตรที่สอดคล้องกับตลาด มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น ระบบเกษตรอัจฉริยะ และเกษตรปลอดภัยโดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเขตเมืองเกิดพื้นที่สีเขียว ในจังหวัดสมุทรสาคร มีเป้าหมาย จำนวน 200 แปลง

 

สำหรับโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ปี 2567 (Urban Agriculture) เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเขตเมือง โดยคุณสมบัติผู้สมัคร 1. เจ้าของที่ดินที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเขตเมืองหรือพื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. Smart Farmer Young Smart Farmer นักศึกษา บัณฑิตเกษตร ผู้จบเกษตรจากวิทยาลัยสาขาเกษตร ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาของกระทรวงเกษตรฯ ผู้มีประสบการณ์ และสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร

 

#ด็อกเตอร์จอมขวัญกลับบ้านเกาะ
#ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#โครงการส่งเสริมเมืองเกษตรอัจฉริยะ
#SmartNewOnline

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

"ธรรมนัส" ชูผลงานชิ้นโบว์แดง "กรมประมง" แก้กฎหมายรอง 19 ฉบับ พร้อมเสนอ พ.ร.บ. การประมงใหม่ เข้าสภาสำเร็จ ลั่น! ฟื้นประมงไทยกลับมาเป็นจ้าวสมุทร-ผู้นำด้านสินค้าประมงตลาดโลกอีกครั้ง ด้าน กรมประมงขานรับขับเคลื่อน 9 นโยบายหลัก 7 ข้อสั่งการเร่งด่วน

“ธรรมนัส” ชูผลงานชิ้นโบว์แดง “กร […]

You May Like

Subscribe US Now