“วัดมหาธาตุวชิรมงคล” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ใต้พระบารมี ในหลวงรัชกาลที่ 10

“วัดมหาธาตุวชิรมงคล” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ใต้พระบารมี ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

 

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลไทยดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วประเทศ โดยกำหนดระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคใต้ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงได้พระบรมราชานุญาต จัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ปัจจุบันเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญ ศูนย์ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพสกนิกรชาวไทย

 

 

วัดมหาธาตุวชิรมงคล พระอารามหลวงสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บนเนื้อที่ 111 ไร่เศษ ชื่อเดิมคือ วัดบางโทง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2483 ในปี พ.ศ. 2545 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) พิจารณาเห็นว่า วัดมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงได้ทำการรื้อถอนอาคารเสนาสนะ แล้วดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ยกระดับให้วัดบางโทง เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรม-บาลี ของพระภิกษุ-สามเณรพร้อมเสนอกรรมการมหาเถรสมาคม ขอจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระมหาธาตุเจดีย์มีความสูงประมาณ 95 เมตร เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในภาคใต้ ประดับตกแต่งคล้ายคลึงกับมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ประเทศอินเดีย

ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และตกแต่งด้วยลายกระหนก ลายไทยอ่อนช้อย โดยรอบของวัดยังมี รูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร 9 นิ้ว พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร อุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในมีภาพเขียนพุทธประวัติ

 

 

ในวันที่ 11 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์ และทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมาประจำพระชนวารในโครงการดังกล่าว

 

จากนั้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามวัดบางโทงให้ใหม่ เป็น “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” พร้อมทั้งให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ ขณะที่พระพุทธปฏิมาประจำพระชนมวารฯ ให้ใช้พระนามว่า “พระพุทธทักษิณชัยมงคล”

 

กระทั่งต้นปี 2567 รัฐบาลไทย จัดตั้งโครงการ “ธรรมยาตรา พระบรมสารีริกธาตุ มหานทีคงคาลุ่มน้ำโขง ก้าวสู่ศตวรรษแห่งธรรม” พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

โครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง ส่งเสริมสถาบันศาสนาพลังแห่งศรัทธาจากทั่วสารทิศมีศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาประเทศไทยเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ กันอย่างเนืองแน่น มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ให้ประชาชนเข้าสักการะ 4 ภาค ภาคกลาง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง, ภาคเหนือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่, ภาคอีสาน วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ก่อนส่งมอบพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุกลับไปให้รัฐบาลอินเดีย

 

ล่าสุดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั่วประเทศ จังหวัดกระบี่ ร่วมกับวัดมหาธาตุวชิรมงคล จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2567(จำนวน 24 วัน) ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคใต้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล ผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล เริ่มจากวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพวชิรากร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล ถวายเทียนพรรษา 9 วัด เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

 

สำหรับ 9 วัด ที่ทำการถวายเทียนพรรษา ได้แก่ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ และวัดศรัทธาราม จังหวัดพังงา, วัดนาเหนือ, วัดเขาต่อ, วัดบ้านนา, วัดบางเงิน, วัดบางเหียน, วัดถ้ำสายชล และวัดปากน้ำ จังหวัดกระบี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 083-5240855 พระครูปลัดญาณพล ญาณปญฺโญ

 

โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 11 กรกฎาคม นำนาค (150 คน) เข้าวัด, วันที่ 13 กรกฎาคม โกนผมนาค, วันที่ 14 กรกฎาคม พิธีบรรพชา, วันที่ 15 กรกฎาคม บิณฑบาตโปรดสัตว์, วันที่ 18-21 กรกฎาคม วิปัสสนากัมมัฏฐาน, วันที่ 20 กรกฎาคม เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา, วันที่ 21 กรกฎาคม ภิกษุ-สามเณร 150 รูป บิณฑบาต เนื่องในวันเข้าพรรษา และวันที่ 28 กรกฎาคม เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

#ข่าวศาสนา
#SmartNews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

สมาคมภัตตาคารไทยนำทีมร้านอาหารร่วม Business Matching #1 @Phenix Food Wholesale Hub แหล่งรวมความอร่อยใจกลางเมือง

สมาคมภัตตาคารไทยนำทีมร้านอาหารร่วม Business Matchi […]

You May Like

Subscribe US Now