วิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดสัมมนา “คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูในยุค BANI World” สร้างครูที่ดีเลิศ เพื่อส่องสว่างชีวิตเด็กไทยในอนาคต

 

วิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดสัมมนา “คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูในยุค BANI World” สร้างครูที่ดีเลิศ เพื่อส่องสว่างชีวิตเด็กไทยในอนาคต

 

 

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดสัมมนาโครงการ “คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูในยุค BANI World” เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของครู ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภายในงานได้รับการตอบรับจากครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจประมาณ 150 คน

 

ผศ.ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานในพิธีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้เรียนและสังคม ตามบริบทโลกในยุค BANI World นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 คือ การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

 

 

ด้าน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ วิทยากรปาฐกถาพิเศษ กล่าวว่า โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุค BANI World เต็มไปด้วยความเปราะบาง (Brittle) วิตกกังวล (Anxious) ไม่แน่นอน (Nonlinear) และเข้าใจยาก (Incomprehensible) ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนและทุกภาคส่วน รวมไปถึงเรื่องของการศึกษา ครูผู้ที่เป็นเสมือนโลกทั้งใบของเด็กจึงต้องรู้เท่าทันปัจจัยต่าง ๆ เช่น กิเลส ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือกระทั่งเศรษฐกิจการค้าที่ไร้พรมแดนและเสรี ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัยที่ท้าทายความเป็นครู และสร้างความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดอย่างที่เกิดเป็นข่าวในทุกวันนี้ ดังนั้นครูจึงต้องมีความเป็นเลิศ คือการมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัว เพื่อเป็นต้นแบบของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถรับมือปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต และสามารถครองตนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

 

สำหรับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนในยุค BANI World โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ได้แก่ พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ ดร. (ธีรวิทย์ ฉันทวิชโช) บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ และดร.รังสรรค์ ปู่ทอง ต่างเห็นพ้องว่าทุกศาสนาล้วนมีหลักคำสอนที่เน้นให้ทุกคนทำความดีละเว้นความชั่ว โดยให้ความสำคัญแก่คุณธรรมและจริยธรรมของทุกคน โดยเฉพาะครู ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไปสู่ทิศทางที่ดีในอนาคตอย่างยั่งยืน

#DPU
#SmartNews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

"นฤมล” ผู้แทนการค้าเผย ผู้ประกอบการจีนสนใจนำเข้าไม้ยางพารา มะพร้าวน้ำหอมจากไทยจำนวนมาก

“นฤมล” ผู้แทนการค้าเผย ผู้ประกอบการจีนสนใจนำ […]

You May Like

Subscribe US Now